ທ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້ເງິນເທົ່ານີ້ເພື່ອປ່ຽນເຄື່ອງໃໝ່

0 BAHT

ລາຄາທີ່ປະເມີນອາດຄາດເຄື່ອນ ຕາມສະພາບເຄື່ອງຂອງທ່ານໃນໂຕຈິງ

ສຳລັບເຄື່ອງທີ່ຕົກແຕກ, ລົດຢຽບ, ຕົກນ້ຳ, ເປີດບໍ່ຂື້ນ...ສາມາດເອົາມາປະເມີນລາຄາທີ່ບໍລິສັດໄດ້

ບໍລິການເອົາເຄື່ອງເກົ່າມາປ່ຽນເຄື່ອງໃໝ່

ພວກເຮົາຈິໂລ້ ຄໍເປີເຣຊັນ ບໍລິການຮັບເຄື່ອງເກົ່າ ( ໂທລະສັບ, ແທັບເລັດ... ) ມາປະເມີນປະມານລາຄາເພື່ອປ່ຽນເອົາເຄື່ອງໃໝ່ໄດ້

ສະພາບເຄື່ອງ ນິຍາມແລະລາຍລະອຽດ
ສະພາບດີຫຼາຍໃຊ້ໄດ້ດີ ເຄື່ອງໃໝ່ຫາກໍ່ຊື້ບໍ່ມີຮອຍ ຂີດຂວັນ, ບໍ່ມີຮອຍຕຳນິທາງນອກ, ອຸປະກອນແລະກ້ອງຍັງດີ ສະພາບເຄື່ອງ 90% ຂື້ນໄປ
ສະພາບບໍ່ດີຍັງໃຊ້ໄດ້ດີ ສະພາບທາງນອກ ມີຮອຍຂູດຂີດ, ຈໍ່ຣ້າວໜ້ອຍໜື່ງ, ເຄື່ອງຕົກບຸ້ມ ມີຕຳນິເຫັນຊັດເຈນ ແຕ່ຍັງໃຊ້ໄດ້ດີ, ສະພາບເຄື່ອງປະມານ 50%
ສະພາບບໍ່ດີ ທາງໃນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ເລີຍ & Apple ID Locked & Google Play ID Locked ເຄື່ອງຕິດລັອກ Apple ID ຫຼື ຕິດລັອກ Google Play ID

ເຄື່ອງເກົ່າຂອງທ່ານ

ເຄື່ອງລຸ້ນ
ສະພາບເຄື່ອງ

ເຄື່ອງໃໝ່ທີ່ຕ້ອງການ

ເຄື່ອງລຸ້ນ

Jobs in laos

Recruitment agency in Laos

Job Vacancy in Laos

Jobs in laos for foreigners

Copyright (c) 2019 Jiro Corporation Co., Ltd. All rights reserved.