• Model
  1. Overlock Machine 2104D
 • Manufacturer
  1. brother
 • Detail
  1. ຈັກແຊກລິມຜ້າ
   -ລະບົບການຮ້ອຍດ້າຍແບບ 4ສີ ເພື່ອງ່າຍຕໍ່ການຮ້ອຍດ້າຍ
   -ໄຟ LCD ສ່ອງສະຫວ່າງພື້ນທີ່ໃນການຫຍິບ
   -ຕະເຂັມແຊກລິມຜ້າແບບ 3 ຫຼື 4 ເສັ້ນດ້າຍພ້ອມຕັດສ່ວນເກີນຂະນະຫຍິບ
ລາຄາແລະຂໍ້ມູນຂອງສີນຄ້າໃນທີ່ນີ້ອາດມີການປ່ຽນແປງຫຼືຜິດຜາດໄດ້

Jobs in laos

,

Recruitment in Laos

,

Job Vacancy in Laos

,

Headhunter in laos