ຄຸນນະສົມບັດລູກຄ້າ

 • ອາຍຸ 20-60 ປີ
 • ສັນຊາດລາວ / ຕ່າງດ້າວ
 • ມີໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ໃນກຳແພງນະຄອນຫຼວງ
 • ລາຍຮັບຕໍ່ເດືອນ 1,000,000 ກີບຂື້ນໄປ

ເອກະສານປະກອບ

 • ສຳຫຼັບພະນັກງານປະຈຳ
 • ສຳເນົາປື້ມສຳມະໂນຄົວ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວຫຼືໃບຂັບຂີ່ຫຼືໜັງສືຜ່ານແດນ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຜູ້ກູ້ (ຟອມຂອງ ບໍລິສັດ)
 • ໃບຢັ້ງຢືນການເປັນພະນັກງານທີ່ລະບຸເງິນເດືອນຫຼືປື້ມບັນຊີທະນາຄານ 6 ເດືອນຍ້ອນຫຼັງ (ບັນຊີເງິນເດືອນ)
 • ສຳຫຼັບເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
 • ສຳເນົາປື້ມສຳມະໂນຄົວ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວຫຼືໃບຂັບຂີ່ຫຼືໜັງສືຜ່ານແດນ
 • ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສະຫາກິດ ຫຼືໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ
 • ສຳເນົາໃບທະບຽນອາກອນຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການເສຍອາກອນ
 • ປື້ມບັນຊີ ທະນາຄານ 6 ເດືອນຍ້ອນຫຼັງ

ວິທີການເລືອກສິນຄ້າເພື່ອປະເມີນລາຄາຜ່ອນໃນເວັບໃຊ້ພວກເຮົາ

Jobs in laos

Recruitment agency in Laos

Job Vacancy in Laos

Jobs in laos for foreigners

Copyright (c) 2019 Jiro Corporation Co., Ltd. All rights reserved.