• ເຮັດວຽກ

ເຮັດວຽກກັບພວກເຮົາ.

  • ເອກະສານສະໝັກງານ 1 ຮູບ 3x4 = 2 ໃບ 2 ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ( ເຊັນນາຍບ້ານ ) 3 ໃບຄຳ້ປະກັນ ( ເຊັນນາຍບ້ານ ) 4 ບັດປະຊາຊົນ ( Copy ) 5 ສຳມະໂນຄົວ ( Copy ) 6 ໃບຜ່ານງານ ( Copy ) 7 ໃບປະກາດ ( Copy ) 8 ໃບກວດສຸຂະພາບ 9 ໃບແຈ້ງໂທດ ໝາຍເຫດ : ເອກະສານບາງສ່ວນບໍ່ຄົບສາມາດສະໝັກງານໄດ້ ( June 6, 2015, 5:53 pm)
  • Pages
  • 1

Jobs in laos

Recruitment agency in Laos

Job Vacancy in Laos

Jobs in laos for foreigners

Copyright (c) 2019 Jiro Corporation Co., Ltd. All rights reserved.