• ວິທີການໂອນເງິນ
  • ການຂົນສົ່ງ

ວິທີການໂອນເງິນ.

ທ່ານສາມາດໂອນເງິນທາງຕູ້ ATM ທົ່ວປະເທດເຂົ້າບັນຊີເຮົາ ຫຼື ໂອນເງິນຈາກທະນາຄານດຽວກັນແລ້ວເກັບໃບໂອນເງິນ ຫຼື
ຫຼັກຖານການໂອນເງິນໄວ້ ແລ້ວໂທແຈ້ງການຊຳລະເງິນທີ່ເບີໂທ: 020 5550 3919

ຊື່ທະນາຄານ : ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ
ຊື່ບັນຊີ: Jiro computer
ເລກບັນຊີ 010-110-000-468-444-001 (ເງິນກີບ)
ເລກບັນຊີ 010-110-200-468-444-001 (ເງິນບາດ)
ເລກບັນຊີ 010-110-100-468-444-001 (ເງິນໂດລາ)

ຊື່ທະນາຄານ : ( LDB Bank )
ຊື່ບັນຊີ: ວິສາຫະກິດສວ່ນບຸກຄົນຮ້ານຂາຍອາໄຫຼ່ແລະຕອມພິວເຕີຈີໂລ
ເລກບັນຊີ / AC:
Kip: 00.4526005.00139 change 0300100010000526
Bhat: 02.4526005.00047 change 0300102010000132
USD: 01.4526005.00033 change 0300101010000143

ຊື່ທະນາຄານ : ( Lao Viet Bank )
ຊື່ບັນຊີ: Jiro corporation
ເລກບັນຊີ / AC:
Kip: 01000120009078
Baht: 01002120002825
USD: 01001120009860

ບໍລິສັດຈິໂລຄອມ ມີບໍລິການ ຊໍາລະຄ່າສີນຄ້າຜ່ານ ບັດ ATM, ບັດ Credit ບັດ Master card ສະເພາະລູກຄ້າໜ້າຮ້ານ

ລາຍລະອຽດການຂົນສົ່ງ:

ຈີໂລຄອມພິວເຕີ ປະຈຸບັນມີການບໍລິການຂົນສົ່ງ 2 ປະເພດ ທົ່ວປະເທດທັງພາກເໜືອ ແລະ ພາກໄຕ້:
ທາງລົດໂດຍສານ
ທາງຍົນ
ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ເລືອກໃຊ້ບໍລິການທາງລົດໂດຍສານ ຫຼື ທາງລົດເມ ກະລຸນາແຈ້ງຍອດໂອນເງິນໃຫ້ຝ່າຍຂາຍກ່ອນເວລາ 3 ໂມງແລງ,
ຫາກເກີນເວລາດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະໄດ້ສົ່ງສິນຄ້າໃນວັນເຂົ້າການຖັດໄປ.

ສວ່ນຄ່າຝາກລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍປາຍທາງເອງຫຼືລູກຄ້າຕ້ອງຕໍ່ລອງລາຄາກັບລົດຂົນສົ່ງເອງທາງເຮົາ
ຈະບໍ່ມີສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງກັບມູນຄ່າຂົນສົ່ງ

ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການທາງອາກາດ ຫຼື ທາງຍົນ, ຕ້ອງບອກລ່ວງໜ້າໃຫ້ພວກເຮົາ
ຮັບຮູ້ກ່ອນເພາະວ່າການຂົນສົ່ງທາງອາກາດຈະມີການຈ່າຍເງິນຕົ້ນທາງເຊິ່ງລວມຄ່າປະກັນ ແລະ ຄ່າຫຸ້ມຫໍ່.
ລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຂົນສົ່ງເພີ່ມຕົ້ນທາງຕາມຂະໜາດແລະນໍ້າໜັກຂອງສີນຄ້າ. ສໍາລັບຖ້ຽວຍົນ ຕາຕະລາງບິນກໍ່ສາມາດສອບຖາມໄດ້, ເນື່ອງຈາກວ່າຖ້ຽວບິນມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດ.

Jobs in laos

Recruitment agency in Laos

Job Vacancy in Laos

Jobs in laos for foreigners

Copyright (c) 2019 Jiro Corporation Co., Ltd. All rights reserved.